Tài chính quốc tế

Chủ đề 1: Buổi 1

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 2: Buổi 2

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 3: Buổi 3

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 4: buổi 4

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 5: Buổi 5

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 6: Buổi 6

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 7: buổi 7

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 8: Buổi 8

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này
Trịnh Ngọc Bình
 • Giáo viên: Trịnh Ngọc Bình
 • Nơi công tác: Trung tâm ôn thi học kỳ
 • Trung tâm ôn thi học kỳ
Chưa có thông báo mới cho khóa học

Học cả khóa chỉ với

250,000 đồng

Khóa học liên quan