Tài chính doanh nghiệp 1

Môn Tài chính doanh nghiệp 1 - HVNH gồm tổng cộng 6 chương:

Chương 1: Tổng quan về TCDN 

Chương 2: Giá trị thời gian của tiền 

Chương 3: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DN 

Chương 4: Quản trị tài sản cố định

Chương 5: Quản trị tài sản lưu động 

Chương 6: Quản trị nguồn vốn trong DN 

Bài giảng tham khảo miễn phí

Chủ đề 1: Chương 1

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 2: Chương 2

 • 30,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 3: Chương 3

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 4: Chương 4

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 5: Chương 5

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề

Chủ đề 6: Chương 6

 • 20,000 đồng
 • Đăng ký chuyên đề
Hoa Quốc Quỳnh
 • Giáo viên: Hoa Quốc Quỳnh
 • SĐT: 01632566959
 • Email: hoaquocquynh.k17hvnh@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/quyh.beo
 • Nơi công tác: Giảng viên - Trung tâm OTHK
 • Giảng viên - Trung tâm OTHK

Các môn giảng dạy:

 1. Thuế 
 2. Tài chính doanh nghiệp 1
 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp 1

 

Thành tích đạt được: 

 1. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngân hàng 
 2. GPA: 3.91/4, hệ 10: 9.21/10 
 3. Học bổng Thống đốc năm học 2014 - 2015 và 2016 - 2017 
 4. Học bổng Vietcombank năm học 2015 - 2016 
 5. Đỗ kỳ thi CFA level 1 tháng 12/2017 
 6. Đỗ kỳ thi CFA level 2 tháng 6/2018 
Chưa có thông báo mới cho khóa học