Chữa bài tập phân tích về mô hình MD-MS-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Chữa bài tập phân tích về mô hình MD-MS

Các câu hỏi được sử dụng trong video

Câu 2 trang 3


Câu 2 trang 7


Câu 3 trang 8


Hoàn thành
0 bình luận