Bài kiểm tra 1-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Bài kiểm tra 1

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 15

Thời gian làm bài: 15 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Trong ô A2 có sẵn một giá trị chuỗi là TOANKINHTE, ta gõ công thức =VALUE(A2) vào ô H2 thì ô H2 hiển thị :


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Cho biết phím tắt để sửa công thức trong Excel là:


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Chọn công thức đúng


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Phát biểu nào sau đây đúng?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Cho các hàm sau, hàm nào đúng:


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có dữ liệu sẵn: “BANKING ACADEMY”. Ta gõ công thức =LOWER(A2) vào ô G2 thì ô G2 hiển thị:


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào:


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Ô A2 có giá trị là 10, điền vào ô C2 công thức =PRODUCT(A2,5) thì ô C2 hiển thị:


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Cho biết kết quả của phép tính Mod(10,3) là:


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Cho biết phím tắt để cố định địa chỉ ô trong công thức của Excel:


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Công thức =Mid("Học viện Ngân Hàng",4,10) cho kết quả:


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Chọn lựa nào để ẩn hiện đường lưới trong wooksheet :


Câu hỏi 13 (1 điểm):

.Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào sau đây cho phép ta đưa con trỏ chuột về ô A1 của bảng tính?


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Hàm Proper trong Excel có tác dụng gì?


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C (trong đó DTB: Điểm trung bình, HK: Hạnh kiểm) =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300), bạn sử dụng lựa chọn nào:


0 bình luận