Trắc nghiệm số 1-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Trắc nghiệm số 1

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 33

Thời gian làm bài: 16 phút 30 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Tính thanh khoản của một tài sản là:


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Khái niệm “chi phí giao dịch do không có sự trùng khớp về nhu cầu”


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Giá trị lưu thông của tiền giấy có được là nhờ:


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Nền kinh tế cần tiền để thỏa mãn nhu cầu


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Trong giao dịch nào sau đây, tiền thực hiện chức năng trao đổi


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong hệ thống tài chính là


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Trong các chế độ tiền tệ, chế độ lưu thông tiền giấy:


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Thẻ credit là loại thẻ:


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Muốn thoả mãn định nghĩa về tài chính, quỹ tiền tệ phải là


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Nhà nước tham gia vào quá trình phân phối tài chính với tư cách nào dưới đây


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Thẻ ghi nợ (debit card):


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì tiền tệ phát huy chức năng nào


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho:


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Xét về thực chất, quan hệ tài chính là


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Tài chính là quan hệ


Câu hỏi 16 (1 điểm):

Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng


Câu hỏi 17 (1 điểm):

Sức mua của đồng Việt nam bị giảm sút khi:


Câu hỏi 18 (1 điểm):

Sắp xếp những tài sản sau theo tính lỏng giảm dần:

1. Tài khoản vãng lai;

2. Thẻ tín dụng;

3. Tiền;

4. Cổ phiếu;

5. Tiền gửi tiết kiệm mệnh giá nhỏ:


Câu hỏi 19 (1 điểm):

Tài chính doanh nghiệp thuộc loại


Câu hỏi 20 (1 điểm):

Hệ thống các quan hệ tài chính bao gồm các khâu nào


Câu hỏi 21 (1 điểm):

Tài sản nào sau đây có tính lỏng cao nhất:


Câu hỏi 22 (1 điểm):

Trong hệ thống tài chính, chủ thể được nhắc tới là


Câu hỏi 23 (1 điểm):

Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải:


Câu hỏi 24 (1 điểm):

Các quan hệ tài chính


Câu hỏi 25 (1 điểm):

Hình thức thanh toán nào sau đây cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”:


Câu hỏi 26 (1 điểm):

Trong các chức năng của tiền tệ


Câu hỏi 27 (1 điểm):

Bảo hiểm thuộc loại


Câu hỏi 28 (1 điểm):

Vai trò của tài chính Nhà nước trong hệ thống tài chính là


Câu hỏi 29 (1 điểm):

Hiện tượng “nền kinh tế tiền mặt”:


Câu hỏi 30 (1 điểm):

Tín dụng thuộc loại


Câu hỏi 31 (1 điểm):

Để thực hiện tốt chức năng cất trữ giá trị


Câu hỏi 32 (1 điểm):

Tiền hàng hoá (Hóa tệ) là loại tiền:


Câu hỏi 33 (1 điểm):

Tài chính không thể ra đời nếu thiếu


0 bình luận