Đề số 01-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Đề số 01

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 25

Thời gian làm bài: 25 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Thông qua hình thức nhà nước biết được ai là chủ thể nắm quyền lực nhà nước và việc tổ chức thực thi quyền lực nhà nước như thế nào.


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để xây dựng hệ tư tưởng của giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội.


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Nhà nước là chủ thể duy nhất có khả năng ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước.


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Lãnh thổ, dân cư là những yếu tố cấu thành nên một quốc gia.


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Chế độ chính trị là toàn bộ các phương pháp, cách thức thực hiện quyền lực của nhà nước.


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Nhà nước thu thuế của nhân dân với mục đích duy nhất nhằm đảm bảo công bằng trong xã hội và tiền thuế nhằm đầu tư cho người nghèo.


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có nhà nước đều là pháp luật.


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt do giai cấp thông trị tổ chức ra và sử dụng để thể hiện sự thống trị đối với xã hội.


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Bộ máy nhà nước là tập hợp các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với xã hội có giai cấp.


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Trong ba loại quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị, quyền lực tư tưởng thì quyền lực chính trị đóng vai trò quan trọng nhất vì nó đảm bảo sức mạnh cưỡng chế của giai cấp thống trị đối với giai cấp bị trị.


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Nhà nước trong xã hội có cấp quản lý dân cư theo sự khác biệt về chính trị, tôn giáo, địa vị giai cấp.


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Chức năng hành pháp của nhà nước là mặt hoạt động nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh và bảo vệ pháp luật trước những hành vi vi phạm.


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Tùy vào các kiểu nhà nước khác nhau mà bản chất nhà nước có thể là bản chất giai cấp hoặc bản chất xã hội.


Câu hỏi 16 (1 điểm):

Không chỉ nhà nước mới có bộ máy chuyên chế làm nhiệm vụ cưỡng chế, điều đó đã tồn tại từ xã hội cộng sản nguyên thủy.


Câu hỏi 17 (1 điểm):

Kiểu nhà nước là cách tổ chức quyền lực của nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước


Câu hỏi 18 (1 điểm):

Nhà nước mang bản chất giai cấp có nghĩa là nhà nước chỉ thuộc về một giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.


Câu hỏi 19 (1 điểm):

Chức năng tư pháp của nhà nước là mặt hoạt động bảo vệ pháp luật.


Câu hỏi 20 (1 điểm):

Chức năng lập pháp của nhà nước là hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.


Câu hỏi 21 (1 điểm):

Chức năng xã hội của nhà nước là giải quyết tất cả các vấn đề khác nảy sinh trong xã hội.


Câu hỏi 22 (1 điểm):

Căn cứ chính thể của nhà nước, ta biết được nhà nước đó có dân chủ hay không.


Câu hỏi 23 (1 điểm):

Nhà nước là một bộ máy bạo lực do giai cấp thống trị tổ chức ra để trấn áp các giai cấp đối kháng.


Câu hỏi 24 (1 điểm):

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất


Câu hỏi 25 (1 điểm):

Chế độ chính trị thể hiện mức độ dân chủ của nhà nước


0 bình luận