Đề số 01-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Đề số 01

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 14

Thời gian làm bài: 20 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Tổ chức có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính:


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình là quan điểm của học thuyết:


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Cơ quan thường trực của quốc hội là:


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương là:


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt nam là:


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Cách thức và trình tự thành lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, đó là:


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Hình thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất có đặc điểm:


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định đại xá:


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Hình thức chính thể nào sau đây không tồn tại chức danh Thủ tướng:


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định việc chia, tách đơn vị hành chính cấp tỉnh:


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Cơ quan quyền lực Nhà nước của Việt Nam là


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của:


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân là hình thức chính thể của quốc gia:


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Kiểu Nhà nước mà trong đó giai cấp thống trị chiếm đa số trong xã hội:


0 bình luận