Nội dung khóa học

Buổi 1: Nguyên tắc và hệ thống tài khoản kế toán
 Bài 1 (31:33)
 Bài 2 (31:33)
 Bài 3 (31:33)
 Tài liệu buổi 1
Buổi 2: Các bút toán điều chỉnh (phần 1)
 Tài liệu buổi 2
 Bài 1 (55:52)
 Bài 2 (55:58)
Buổi 3: Các bút toán điều chỉnh (phần 2) + Chữa BT Chương 234
 Bài 1 (36:19)
 Bài 2 (36:19)
 Bài 3 (36:19)
Bài 4: Kế toán mua hàng hóa vật tư
 Bài 1 (01:35:37)
 Tài liệu KT mua hàng
Bài 5: Kế toán mua hàng hóa vật tư (Tiếp) + Chữa BT
 Bài 1 (01:32:28)
Bài 6:Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 Bài 1 (01:26:47)
 Tài liệu kế toán bán hàng

Đăng ký khóa học

NLKT

200,000 đ Đăng ký