30,000đ

Đề được biên soạn theo các dạng câu hỏi  và câu hỏi trong đề thi thật gần đây nhất

Mua ngay

Số bài học

8

Thời lượng video

05:07

Học trên mọi thiết bị

Đăng ký khóa học

Nguyễn Đức Hinh

Lý thuyết xác suất thống kê toán NEU

Đề được biên soạn theo các dạng câu hỏi  và câu hỏi trong đề thi thật gần đây nhất

30,000 đ Đăng ký