Tổng quan kinh tế học vi mô-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Tổng quan kinh tế học vi mô

Bài tập có sử dụng trong video

Câu 1. Theo quan điểm của kinh tế học, khi hãng quyết định thuê thêm công nhân, việc ra quyết định đó có thể kết luận rằng

a. Chi phí cận biên của việc thuê thêm công nhân đang giảm

b. Lợi ích cận biên của việc thuê thêm công nhân đang tăng

c. Lợi ích cận biên của việc thuê thêm công nhân lớn hơn chi phí cận biên mà nó gây ra

d. Không có đáp án đúng

Câu 2. Điều nào dưới đây là tuyên bố chuẩn tắc:

a. Giá khám bệnh tư nhân quá cao

b. Trời rét sẽ làm tăng giá dầu mỏ

c. Nếu giảm thuế nhập khẩu, giá xe ô tô sẽ giảm xuống

d. Lãi suất cao không khuyến khích tiêu dùng

Câu 3. Hoa bỏ ra hai giờ để đi mua sắm và mua được đôi giày với giá 50.000 đồng, chi phí cơ hội của đôi giày là:

a. Hai giờ

b. 50.000đ

c. Hai giờ cộng 50.000đ

d. Lợi ích thu được từ phương án sử dụng thay thế tốt nhất của hai giờ và 50.000đ đó

e. Không câu nào đúng

Câu 4. Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được biểu diễn bằng phương trình X+2Y=100. Đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết:

a. Lượng X tối đa là 100 và lượng Y tối đa là 50.

b. Lượng X tối đa là 50 và lượng Y tối đa là 100.

c. Lượng X tối đa là 30 và lượng Y tối đa là 40.

d. Lượng X tối đa là 40 và lượng Y tối đa là 40.

Câu 5. Theo mô hình PPF, hiệu quả sẽ đạt được khi

a. Toàn bộ nguồn lực được sử dụng hết

b. Mức sản lượng là lớn nhất

c. Toàn bộ nguồn lực được sử dụng hết hoặc mức sản lượng tạo ra là lớn nhất

d. Toàn bộ nguồn lực được sử dụng hết và mức sản lượng tạo ra là lớn nhất

Câu 6. Đâu không phải là chức năng kinh tế của chính phủ

a. Phân phối lại thu nhập

b. Đảm bảo hướng sản xuất tiêu dungf

c. Định hướng sản xuất tiêu dùng

d. Cung ứng hàng hóa công cộng

Câu 7. Phương án nào sau đây không đúng

a. Đường giới hạn khả năng sản xuất mô tả các khả năng có thể sản xuất được của một nền kinh tế

b. Đường giới hạn khả năng sản xuất không thể dịch chuyển vì các nguồn lực là hữu hạn

c. Tất cả các điểm thuộc đường giới hạn khả năng sản xuất là những điểm đạt hiệu quả sản xuất

d. Đường giới hạn khả năng sản xuất phản ánh quy luật chi phí cơ hội tăng dần

Các bạn download tài liệu tham khảo bên dưới nhé

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận