Nội dung khóa học

Buổi 2: Thuế Giá trị gia tăng (tiếp) + Thuế Tiêu thụ đặc biệt
 Video (01:54:13)
 Bài tập về thuế VAT
Buổi 4: Thuế Xuất, Nhập khẩu (tiếp) + Chữa bài tập thuế tiêu dùng
 Video (01:35:27)
 Chữa bài tập thuế tiêu dùng
 Những lưu ý khi làm bài tập thuế tiêu dùng
Buổi 5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 Video (01:30:52)
 Bài tập về thuế TNDN (1)
Buổi 6: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (tiếp)
 Video (01:40:19)
 Bài tập về thuế TNDN (2)
Buổi 7: Chữa bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp
 Video (01:33:45)

Đăng ký khóa học

z

z

z

250,000 đ Đăng ký