Bài kiểm tra-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Bài kiểm tra

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 15

Thời gian làm bài: 30 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Nhận định nào dưới đây đúng với định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Yếu tố nào không thuộc nguồn gốc tư tưởng , lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Giá trị lớn nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là ?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Tư tưởng Hồ Chí Minh được nhận diện như một hệ thống?


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là?


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Đối tượng nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là?


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là?


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Một trong những nhiệm vụ nghiên cữu của của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là?


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là?


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng cho sinh viên phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị?


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam?


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn tư tưởng Hồ Chí Minh?


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Trình bày ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên?


0 bình luận