Nội dung khóa học

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
 Video (Có tài liệu kèm theo)
Phần 2:Xác định giá tham chiếu, giá trần, giá sàn cổ phiếu.
 tài liệu đính kèm
 Full video (01:48:25)
 Bài 3
Phần 3: Xác định giá trị nội tại của cổ phiếu.
 Bài tập sử dụng trong video
 Full video (01:01:41)
Phần 7: DẠNG ĐỒ THỊ CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CHỮA ĐỀ THI
 Tài liệu đình kèm sử dụng trong video
 Đề thi sử dụng trong video
 Video 1 (01:16:33)
 Video 2 (28:38)
 Lời giải 1 số đề thi TTCK

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

200,000 đ Đăng ký