Đề trắc nghiệm số 01-Trung tâm Ôn thi Học Kì

Đề trắc nghiệm số 01

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 10

Thời gian làm bài: 10 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Cổ tức doanh nghiệp chi trả cho cổ đông sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Trong các loại hình thức pháp lý của doanh nghiệp, chỉ có thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn là chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn của mình góp vào công ty.


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Người nắm giữ trái phiếu nhận được tỷ suất sinh lời cao hơn so với người nắm giữ cổ phiếu.


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Tính thời vụ của doanh nghiệp không ảnh hưởng tới tốc độ chu chuyển vốn của doanh nghiệp.


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp ảnh hưởng lên việc huy động vốn.


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp không cần tính đến mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận.


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Doanh nghiệp tư nhân được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Người nắm giữ cổ phiếu nếu muốn lấy lại vốn của mình bắt buộc phải bán lại cổ phiếu cho công ty.


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Sự tồn tại của nhà nước quyết định sự ra đời của tài chính doanh nghiệp.


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Tính thời vụ của doanh nghiệp ảnh hưởng tới quy mô vốn của doanh nghiệp.


0 bình luận