Đề trắc nghiệm số 01 -CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Đề trắc nghiệm số 01

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 10

Thời gian làm bài: 15 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Trong phương pháp phân tổ, nhà phân tích lựa chọn tiêu thức phân tổ nào? 


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Các đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm: 


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Tại 1 công ty có số liệu sau: 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố GVHB tới chỉ tiêu số ngày một VQHTK là:


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Trong phương pháp phân tích Dupont, chỉ tiêu ROE không thể tách được thành chỉ tiêu thành phần nào sau đây? 


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Các hình thức so sánh bao gồm: 


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Có tài liệu ở một công ty như sau: 

Mức độ ảnh hưởng của sản lượng tiêu thụ tới tổng lợi nhuận gộp của công ty:


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Tại 1 doanh nghiệp có tài liệu sau: 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố GVHB tới chỉ tiêu vòng quay HTK là:


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Mục đích của nhà cho vay khi phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm: 


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Đâu không phải là thông tin phi tài chính? 


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Đối với nhà quản trị, đâu không phải mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp: 


0 bình luận