Đề trắc nghiệm số 01 -Trung tâm Ôn thi Học Kì

Đề trắc nghiệm số 01

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 10

Thời gian làm bài: 15 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Mục đích của nhà cho vay khi phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm: 


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Đâu không phải là thông tin phi tài chính? 


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Đối với nhà quản trị, đâu không phải mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp: 


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Tại 1 doanh nghiệp có tài liệu sau: 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố GVHB tới chỉ tiêu vòng quay HTK là:


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Trong phương pháp phân tích Dupont, chỉ tiêu ROE không thể tách được thành chỉ tiêu thành phần nào sau đây? 


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Trong phương pháp phân tổ, nhà phân tích lựa chọn tiêu thức phân tổ nào? 


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Các đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm: 


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Có tài liệu ở một công ty như sau: 

Mức độ ảnh hưởng của sản lượng tiêu thụ tới tổng lợi nhuận gộp của công ty:


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Tại 1 công ty có số liệu sau: 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố GVHB tới chỉ tiêu số ngày một VQHTK là:


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Các hình thức so sánh bao gồm: 


0 bình luận