Đề số 1 (Ngày 10/1/2020)-CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC GSG VIỆT NAM

Đề số 1 (Ngày 10/1/2020)

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 8

Thời gian làm bài: 90 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Câu 1: Bảng cân đối được sử dụng để nghiên cứu mối liên hệ cùng 1 lúc giữa nhiều chỉ tiêu thống kê.


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Câu 2: Điều tra thống kê phải đảm bảo tính chính xác , kịp thời, đầy đủ.


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Câu 3: Mật độ phân phối là tỷ số so sánh giữa trị số khoảng cách tổ với tần số( hoặc tần suất) tổ.


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Câu 4: Nhược điểm của độ lệch tuyệt đối bình quân là trị số bị khuếch đại , đơn vị tính không phù hợp thực tế.


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Câu 5: Tổng đại số các giá trị tuyệt đối của 1% tăng hoặc giảm định gốc bằng giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm liên hoàn.


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Câu 6: Chỉ số cấu thành khả biến nghiên cứu biến động của chỉ tiêu bình quân do ảnh hưởng của hai nhân tố bản thân tiêu thức nghiên cứu và kết cấu tổng thể.


Câu hỏi 7 (3 điểm):


1. Điền số liệu vào chỗ trống

- Giá trị TSCĐBQ năm 2013=, năm 2014=, năm 2015=, năm 2016=, năm 2017=, năm 2018=

- Lượng tăng(giảm) tuyệt đối bình quân năm 2013=, năm 2014=, năm 2015=, năm 2016=, năm 2017=, năm 2018=

- Tốc độ phát triển năm 2013=, năm 2014=, năm 2015=, năm 2016=, năm 2017=, năm 2018=

- Tốc độ tăng (giảm) năm 2013=, năm 2014=, năm 2015=, năm 2016=, năm 2017=, năm 2018=

- Giá trị tuyệt đối của 1% tăng hoặc giảm liên hoàn năm 2013=, năm 2014=, năm 2015=, năm 2016=, năm 2017=, năm 2018=

2. Hãy tính GTTSCĐBQ trong giai đoạn năm 2012-2018 là

3. Dự đoán Giá trị TSCĐBQ năm 2019,2020

* Dự đoán GTTSCĐBQ năm 2019

- Dự đoán dựa vào lượng tăng(giảm) tuyệt đối bình quân: GTTSCĐBQ năm 2019=

- Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân: GTTSCĐBQ năm 2019=

* Dự đoán GTTSCĐBQ năm 2020

- Dự đoán dựa vào lượng tăng(giảm) tuyệt đối bình quân: GTTSCĐBQ năm 2020=

- Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân: GTTSCĐBQ năm 2020=


Câu hỏi 8 (3 điểm):


1.  Tính chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ

Chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ =

2. Phân tích sự biến động của tổng mức tiêu thụ hàng hóa kỳ báo cáo so với kỳ gốc

* Biến động tương đối

* Biến động tuyệt đối

[1200 = 602.4+597.6 (tỷ đồng)0 bình luận