Đề số 1 -Trung tâm Ôn thi Học Kì

Đề số 1

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 30

Thời gian làm bài: 30 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

1. Yêu cầu “trung thực” đối với thông tin kế toán tức là:


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Tại công ty A vị thế tài chính đầu năm: Tài sản: 410; Nợ phải trả 200; cuối năm TS 500, Nợ phải trả 220. Lợi nhuận ròng bằng bao nhiêu nếu CHS góp thêm vốn 20 và không rút vốn, cổ tức chia cho các CSH là 5


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Tại công ty A vị thế tài chính đầu năm: Tài sản: 410; Nợ phải trả 200; cuối năm TS 500, Nợ phải trả 220. Lợi nhuận ròng bằng bao nhiêu nếu CSH không góp thêm vốn và không rút vốn, không chia cổ tức.


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Tại công ty A vị thế tài chính đầu năm: Tài sản: 410; Nợ phải trả 200; cuối năm TS 500, Nợ phải trả 220. Lợi nhuận ròng bằng bao nhiêu nếu CSH không góp thêm vốn và có rút vốn 20, không chia cổ tức


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Phân biệt đối tượng kế toán sau: “Thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp nhà nước”


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Phân biệt đối tượng kế toán sau: “Giá trị nhà xưởng của DN”


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Phân biệt đối tượng kế toán sau: “Số tiền thu về khi bán chứng khoán doanh nghiệp đã mua trước đây”


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Phân biệt đối tượng kế toán sau: “Trị giá gốc của khoản chứng khoán đã đem bán ở trên”


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Phân biệt đối tượng kế toán sau: “Lợi nhuận giữ lại kỳ này”


Câu hỏi 10 (1 điểm):

Đơn vị kế toán được hiểu là:


Câu hỏi 11 (1 điểm):

Định khoản kế toán: Các chủ sở hữu góp vốn bằng tiền mặt 800


Câu hỏi 12 (1 điểm):

Định khoản kế toán: Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 100


Câu hỏi 13 (1 điểm):

Định khoản kế toán: Tổng số tiền KH còn nợ khi mua hàng kỳ này 180


Câu hỏi 14 (1 điểm):

Định khoản kế toán: Xuất kho hàng đem bán cho khách trong kỳ 100


Câu hỏi 15 (1 điểm):

Định khoản kế toán: Chi tiền mặt mua hàng nhập kho 200


Câu hỏi 16 (1 điểm):

Ảnh hưởng của các giao dịch đến Phương trình kế toán “Các chủ sở hữu góp vốn bằng tiền mặt 800"


Câu hỏi 17 (1 điểm):

Ảnh hưởng của các giao dịch đến Phương trình kế toán “ Chi tiền mặt mua hàng nhập kho 200”.


Câu hỏi 18 (1 điểm):

Ảnh hưởng của các giao dịch đến Phương trình kế toán “Xuất kho hàng đem bán trong kỳ 100”.


Câu hỏi 19 (1 điểm):

Ảnh hưởng của các giao dịch đến Phương trình kế toán “Tổng số tiền khách hàng còn nợ khi mua hàng kỳ này 180”.


Câu hỏi 20 (1 điểm):

Ảnh hưởng của các giao dịch đến Phương trình kế toán “ Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 100”.


Câu hỏi 21 (1 điểm):

Sử dụng dữ liệu ở các câu trên hãy tính: Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG TÀI SẢN =?


Câu hỏi 22 (1 điểm):

Sử dụng dữ liệu ở các câu trên hãy tính: Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG TIỀN MẶT TỒN QUỸ =?


Câu hỏi 23 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG =?


Câu hỏi 24 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG HÀNG HÓA TỒN KHO =?


Câu hỏi 25 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG NỢ PHẢI TRẢ =?


Câu hỏi 26 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU =?


Câu hỏi 27 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG VỐN GÓP CỦA CSH =?


Câu hỏi 28 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG THU NHẬP =?


Câu hỏi 29 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG CHI PHÍ =?


Câu hỏi 30 (1 điểm):

Thông tin trên các BCTC cuối kỳ của doanh nghiệp: TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG =?


0 bình luận