CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

Nguyên lý kế toán BA

Nguyễn Thúy Hường

Thạc Sĩ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

150,000đ

Kế Toán Tài Chính I - BA

Phí Tiến Đạt

Cử nhân suất sắc chuyên ngành kế toán - kiểm toán Giảng viên - Trung tâm OTHK

250,000đ

HD GIẢI ĐỀ THI KTL HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sỹ kinh tế học Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn

150,000đ

HD làm bài kiểm tra số 2 Kinh tế lượng - BA

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sỹ kinh tế học Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn

50,000đ

HD ôn tập Kinh tế vi mô - BA

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sỹ kinh tế học Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn

250,000đ

Chữa bài tập khóa học NLKT - BA

Nguyễn Thúy Hường

Thạc Sĩ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

50,000đ

HD Giải Bài kiểm tra 1 - Kinh tế lượng-HVNH

Phí Tiến Đạt

Cử nhân suất sắc chuyên ngành kế toán - kiểm toán Giảng viên - Trung tâm OTHK

120,000đ

Tài chính doanh nghiệp 1

Hoa Quốc Quỳnh

Giảng viên - Trung tâm OTHK

170,000đ